کلیه هماهنگی های لازم با سالن اعلام بار، بر عهده ی این شخص می باشد.
فقط کاراکتر های a تا z، اعداد و _ مورد تایید است.