در صورتی که کد پیمان نفت جی دارید، وارد کنید.
در صورتی که کد پیمان شرکت نفت دارید، وارد کنید.
فقط کاراکتر های a تا z، اعداد و _ مورد تایید است.